สำนักงานเขตลาดพร้าว

สำนักงานเขตลาดพร้าว ลาดพร้าว71

สำนักงานเขตลาดพร้าว สังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ซอยลาดพร้าว 71 ถนนนาคนิวาส ซอย 8

“แหล่งนิวาสสถาน ร้านอาหารเลื่องชื่อ งามระบือเจดีย์ใหญ่ วัดวาอารามงามวิไล ปวงประชาร่วมใจพัฒนา”

ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายทะเบียน, ฝ่ายโยธา, ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล, ฝ่ายรายได้, ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ, ฝ่ายการศึกษา , ฝ่ายการคลัง , ฝ่ายเทศกิจ , ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

 

งานทะเบียนราษฎร

เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับรายการบุคคคลเริ่มตั้งแต่การเกิดจนถึงตาย เพื่อให้เป็นหลักฐานในทางกฎหมาย

การขอสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

บ้าน อาคาร สิ่งปลูกสร้างรวมถึงเรือหรือแพที่จอดประจำอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งใช้อยู่อาศัย จะต้องขอเลขที่ประจำบ้านและทะเบียนบ้านภายใน 15 วัน นับตั้งแต่การก่อสร้างแล้วเสร็จ

การแจ้งการเกิด

เมื่อมีการแจ้งการเกิดเจ้าหน้าที่จะออกใบสูติบัตรหรือใบเกิดให้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อราชการของเด็ก สูติบัตรจะแสดงรายการของเด็กเช่น ชื่อตัว-ชื่อสกุล สัญชาติ วันเดือนปีเกิด บิดามารดา สูติบัตรเป็นเอกสารสำคัญจึงควรเก็บรักษาเป็นอย่างดี แจ้งเกิดภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิด หากเกิดกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

การแจ้งการตาย

เมื่อมีการแจ้งการตายเจ้าหน้าที่จะออกใบมรณบัตร เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดการศพ แลำดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ตาย มรณบัตรจะแสดงรายละเอียดของผู้ตาย เช่น ชื่อตัว-ชื่อสกุล สถานที่เสียชีวิต สาเหตุที่เสียชีวิต มรณบัตรเป็นเอกสารสำคัญจึงควรเก็บรักษาเป็นอย่างดี

ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตที่มีคนตายหรือพบศบ เช่นมีคนตายที่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตลาดพร้าว จะต้องแจ้งการตายที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตลาดพร้าว เป็นต้น แจ้งตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตายหรือพบศพ หากเกิดกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

การแจ้งย้ายออก

ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน  สำนักงานเขตที่ผู้ย้ายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

การแจ้งย้ายเข้า

ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน  สำนักงานเขตที่จะย้ายเข้าทะเบียนบ้าน

 

งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

 

บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารสำคัญที่ทางราขการออกให้สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน โดยคุณสมบัตรของผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนคือ มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีชื่อในทะเบียนบ้าน

การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก

ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้ โดยใช้สูติบัตร หรือหลักฐานทีทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย เช่น ใบสุทธิ หนังสือเดินทาง เป็นต้น กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคคลที่น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง (ยื่นขอภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ เกิดกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท)

กรณีขอมีบัตรใหม่

ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตให้งใดก็ได้ โดยใช้หลักฐานบัตรประชาชนเดิมที่หมดอายุ โดยยื่นขอภายใน 60 วัน เกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท

กรณีสูญหายหรือถูกทำลาย

ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้ โดยหลักฐานทางราชการที่มีรูปถ่าย เช่น ใบขับขี่ วุฒิการศึกษา หนังสือเดินทางเป็นต้น หากไม่มีให้พาเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง มีค่าธรรมเนียม 20 บาท ยื่นคำร้องภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่สูญหายหรือถูกทำลาย เกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท

 

งานทะเบียนครอบครัว

เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวอันก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ในฐานะสามีภรรยา หรือบิดามารดากับบุตร เช่น การจดทะเบียนสมรส หย่า รับรองบุตร รับบุตรบุญธรรม เลิกรับบุตรบุญธรรม และการบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

 

งานทะเบียนชื่อบุคคล

เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการตั้งหรือเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรองและชื่อสกุล โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาถิไธย พระนามของพระราชินีหรือราชทินนาม

2.ต้องไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย

3.ต้องไม่มีเจตนาทุจริต

4.ผู้ที่ได้รับหรือเคยได้รับพระราชธานบรรดาศักดิ์ แต่ได้ออกจากบรรดาศักดิ์นั้นโดยมิได้ถูกถอดถอน สามารถใช้ราชทินนามตามบรรดาศักดิ์นั้นเป็นชื่อตัวหรือชื่อรองก็ได้

5.ชื่อรองที่จะขอตั้งต้องไม่พ้องกับชื่อสกุลขอลบุคคลอื่น ยกเว้นการใช้ชื่อสกุลของคู่สมรสเป็นชื่อรอง แต่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสที่ใช้ชื่อสกุลนั้นอยู่

6.กรณีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิ์ใช้ชื่อสกุลเดิมของมารดาหรือบิดาเป็นชื่อรองก็ได้

ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตที่ผู้ยื่นคำขอมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

 

การทำพินัยกรรม

พินัยกรรม คือ คำสั่งสุดท้าย ซึ่วแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สิน หรือกิจการต่างๆของผู้ทำพินัยกรรมเพื่อที่จะเกิดผลบังคับตามกฎหมายเมื่อผู้ทำพินัยกรรมถึงแก่ความตาย

พินัยกรรมมี 5 แบบดังนี้

1.พินัยกรรมแบบธรรมดา

2.พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ

3.พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง

4.พินัยกรรมแบบเอกสารลับ

5.พินัยกรรมทำด้วรยวาจา

(ที่มา : คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

 

การเดินทางมายังสำนักงานเขตลาดพร้าว

จากปากซอยลาดพร้าว 71 จะมีมอเตอร์ไซด์รับจ้างมายังสำนักงานเขตลาดพร้าว หรือรถสองแถวจากปากซอย 71 เข้ามาประมาณ 10-15 นาที

“คำขวัญกรุงเทพมหานคร”

กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง

เมืองศูนย์กลางการปกครอง

วัด วัง งามเรืองรอง

เมืองหลวงของประเทศไทย

รีวิวร้านนี้

Write a Review

Click to rate

Write a Review

Click to rate